KLM Super Energy

KLM Super Energy บริษัท เคแอลเอ็ม ซุปเปอร์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด
KLM SUPER ENERGY CO., LTD.
บริการงานขนส่งน้ำมันใส
ตู้คอนเทรนเนอร์ และสินค้าพัสดุ ด้วยรถบรรทุกขนส่ง
parallax background

วิสัยทัศน์ (Vision)

“เป็นผู้นำด้านการขนส่งสินค้าในภาคตะวันออกที่ได้รับการยอมรับจากลูกค้า และสอดคล้องตามมาตรฐานสากล ภายในปี 2567”

พันธกิจ (Mission)

องค์กรได้กำหนดพันธกิจไว้ดังนี้

  1. ให้บริการขนส่งสินค้าอย่างมีคุณภาพ ด้วยความปลอดภัยสูงสุด เพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจและมีความเชื่อมั่นอย่างต่อเนื่อง
  2. พัฒนาขีดความสามารถของพนักงานทุกระดับ ให้มีความรู้ในธุรกิจของบริษัทและมีความเชี่ยวชาญอย่างมืออาชีพ

ค่านิยมองค์กร (Core Value)

ค่านิยมองค์กร คือ K-L-M-S-G ประกอบด้วย

K - Knowledge Sharing แลกเปลี่ยนความรู้

L- Leadership &Teamwork มีความเป็นผู้นำและทำงานเป็นทีม

M - Morality มีคุณธรรม จริยธรรม

S - Safety Awareness มีตระหนักด้านความปลอดภัย

G - Good Service บริการเป็นเลิศ

โดยทีมบุคลากรที่มีความรู้ ความชำนาญ พร้อมรถบรรทุกสำหรับให้บริการ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความพึงพอใจกับแก่ลูกค้าบริษัท ได้คำนึงถึงมาตรฐานความปลอดภัยด้านต่าง เช่นมาตรฐานด้าน บุคลากร มีการคัดเลือกพนักงานและจัดทำข้อมูลประวัติพนักงานกับกระทรวงแรงงาน ด้านสุขภาพ ได้มีการตรวจร่างกายและตรวจแอลกอฮอล์และสารเสพติด อีกทั้งยังมีการเพิ่มพูนความรู้แก่พนักงานตามภาระงาน โดยจัดอบรมความรู้พื้นฐานต่างๆ เช่น อบรมข้อปฏิบัตด้านการขับขี่ความปลอดภัย อบรมตรวจเช็คซ่อมบำรุงยานพาหนะเบื้องต้น อบรมใช้งานอุปกรณ์

GPS(Global Positioning System) การศึกษาเส้นทางเดินรถจาก Google Map การแก้ปัญหาทันท่วงทีเมื่อรถประสบเหตุการดับเพลิง ตลอดจนการปฐมพยาบาลเบื้องต้น.

มาตรฐานยานพาหนะ รถบรรทุกของบริษัททุกคัน ได้มีการติดตั้งระบบการตรวจติดตาม (GPS) รถทุกคันของบริษัทฯ จะมีระบบติดตาม (real-time GPS Tracking) เพื่อระบุตำแหน่งของรถ พฤติกรรมการขับรถเร็วกว่าที่กฎหมายกำหนด โดยมีเจ้าหน้าที่ติดตามการเดินทางตลอด 24 ชม. ซึ่งเจ้าหน้าที่จะคอยแจ้งเตือนไปยังพนักงานขับรถ เพื่อป้องกันและระงับเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นได้และยังรวมถึงรายงานต่างๆ จาก GPS Tracking.

ระบบกล้อง MDVR รถทุกคันของบริษัทฯ จะติดกล้อง MDVR เพื่อช่วยให้สามารถติดตามและควบคุมการขนส่งรวมถึงพนักงานขับรถ ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยแสดงผลภาพ VDO แบบ Real-time ผ่านระบบ 3G ตลอดเส้นทางการขนส่ง และยังสามารถบันทึกทุกเหตุการณ์เพื่อใช้ตรวจสอบสาเหตุ และเป็นหลักฐานอ้างอิงไห้บริษัทฯได้อีกด้วย อีกทั้งยังมีการตรวจเช็คสภาพและซ่อมบำรุงรถบรรทุกอย่างต่อเนื่องตามระยการตรวจเช็คของบริษัทมาตรฐาน.

International Standard

บริษัทเรา ได้มุ่งมั่นเสมอมาที่จะพัฒนาการบริการให้ก้าวสู่มาตรฐานสากล จนได้รับการรับรองมาตรฐานการบริการ
ระบบมาตรรับรองฐานคุณภาพ : ISO 9001:2015